Julekampanje! Spar opptil 50% på våre produkter i desember

GENERELLE AVTALEVILKÅR

Gjelder fra 11.mai 2017

GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR TOTAL KONTROLL PRODUKTER gjelder fra 11. mai  2017


Generelt
Disse leveringsbetingelsene gjelder for alt salg av produkter fra Total Kontroll AS. Leveringsbetingelsene utgjør sammen med bestillingen på SMS, faks eller e-epost, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Nedenfor ser du hvilken versjon av leveringsbetingelser som gjelder for din bestilling. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for deres bestilling. Ved ferie og høytider kan leveringstiden på enkelte produkter bli forlenget i forhold til det som er oppgitt leveringstid.
1. Avtaleparter og omfang
1.1.
Selger er: Total Kontroll AS, forretnings- og postadresse: Litleåsveien 51, 5132 Nyborg, registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org. nr.: 996 951 022, telefon: 53 00 26 30, e-post: post@totalkontroll.no og blir i det følgende benevnt ”vi”, ”oss” eller selger. Kjøper er: det firmaet som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i følgende benevnt ”dere”, ”deres” eller kjøper.
1.2.
Generelle vilkår gjelder for ethvert produkt i Total Kontroll AS’ produktsortiment. 
2. Gjeldende vilkår
2.1.
Avtaleforholdet (”Avtaleforholdet”) omfattes av følgende dokumenter: Ordrebekreftelse/Kontrakt (”Kontrakten”), produktspesifikke vilkår for det aktuelle produktet (”Produktvilkår”) og følgende generelle vilkår (”Generelle vilkår”).
2.2.
Total Kontroll AS kan endre Generelle vilkår og Produktvilkår med 1 – en – måneders skriftlig varsel per epost.
2.3.
Total Kontroll AS er ikke bundet av tilsagn fra en salgsrepresentant (forhandler) som går ut over sine fullmakter.
2.4.
Ved motstrid mellom Kontrakten og Generelle vilkår eller Produktvilkår går Kontrakten foran. Ved motstrid mellom Generelle vilkår og Produktvilkår går Produktvilkår foran. 
3. Varighet /avtaleperiode
3.1.
Avtaleforholdet løper fra Kontrakten(ordrebekreftelsen) er signert eller fra vi har mottatt bekreftelse på epost, SMS eller faks
3.2.
Dersom ikke annet fremgår av Ordrebekreftelsen eller Avtalevilkår har Avtaleforholdet en varighet på 36 måneder fra Avtaletidspunktet (”Avtaleperioden”).
3.3.
Avtaleforholdet fornyes automatisk for 12 måneder dersom Avtaleforholdet ikke sies opp i henhold til bestemmelsene i punkt 11 Oppsigelse.
4. Maskinvare levert av Total Kontroll AS
4.1. Med mindre annet er angitt i kundekontrakten/ordrebekreftelsen, er det fysiske utstyret / maskinvaren (“maskinvaren“) levert av leverandøren tilgjengelig for kundens disposisjon og tilhører leverandøren.
4.2. Maskinvare leveres av Total Kontroll AS via post med sporing
4.3. Med mindre annet er avtalt, er Kunden forpliktet til å installere Maskinvaren selv og er alene ansvarlig for at Maskinvaren er riktig plassert og montert som beskrevet i i instruksjoner og/ eller datablad fra Leverandøren.
4.4. Kunden er forpliktet til å teste maskinvaren etter installasjon og varsle Total Kontroll AS umiddelbart hvis maskinvaren ikke fungerer. Testen utføres ved å kontrollere registreringer i programvaren JobBox
4.5. Kunden kan be om veiledning om installasjon og testing via e-post til leverandøren. Total Kontroll AS er ikke ansvarlig for konsekvensene av teknisk svikt eller utilstrekkelig registrering på grunn av feil installasjon eller feil plassering av maskinvaren.
4.6. Enhver service, vedlikehold eller reparasjon av maskinvaren kan bare utføres av Total Kontroll AS eller dennes autoriserte partnere, slik Total Kontroll AS har instruert. Hvis kunden oppdager at maskinvaren er defekt eller skadet, skal Total Kontroll AS umiddelbart varsles via e-post for veiledning i feilsøking og / eller prosedyren for retur og omlevering av maskinvare.
4.7. Total Kontroll AS forbeholder seg retten til å erstatte hele eller deler av maskinvaren når som helst. I et slikt tilfelle er kunden for egen regning forpliktet til å motta og installere den nye maskinvaren, samt å returnere den gamle maskinvaren senest 7. dager etter mottak av ny maskinvare.
4.8. Total Kontroll AS forbeholder seg retten til å bruke maskinvaren til å samle inn data for andre kunder, forutsatt at sistnevnte sikrer at personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.
4.9. Maskinvare som selges til bruk i EU/EØS/ kan ikke brukes utenfor dette området med mindre det er skriftlig avtalt. Ved bruk utenfor det godkjente området, skal Kunden tilbakebetale Total Kontroll AS alle tilleggsutgifter som skyldes bruk utenfor området, f.eks. Roaming, innen 14 dager etter fakturadato fra Total Kontroll AS.
4.10. Maskinvaren kan bare brukes i forbindelse med Total Kontroll AS tjenester. Kunden er forpliktet til å behandle maskinvaren med forsiktighet. Kunden har ikke rett til å gjøre endringer og / eller modifikasjoner av maskinvaren.
4.11. Ved mistanke om misbruk av maskinvaren har Total Kontroll AS rett til å kreve retur av maskinvare som er Total Kontroll AS eiendom, jfr. avsnitt 4.1, innenfor en gitt tidsramme.
4.12. Ved oppsigelse er kunden ansvarlig for egen regning, umiddelbart og senest innen en måned etter utløpet av kontraktsperioden (som definert på side 1), for å returnere maskinvare som er leverandørens eiendom, jfr. avsnitt 4.1, i henhold til instruksjonene gitt av Total Kontroll AS
4.13. I alle tilfeller av tilbakelevering av maskinvaren som angitt her, er kunden ansvarlig for å tilbakebetale leverandøren per maskinvare i henhold til gjeldende gebyr for tapt enhet, innen 14 dager etter datoen for refusjonsfaktura levert av leverandøren.
5. Livstidsgaranti
5.1. Leverandøren garanterer at maskinvaren er fri for defekter i utførelse og materialer på tidspunktet for forsendelsen, og forplikter seg til å levere funksjonell maskinvare gjennom hele kontraktsperioden (“livstidsgarantien“).
5.2. Livstidsgarantien dekker maskinvarefeil og er utelukkende og utelukkende begrenset til utskiftning eller reparasjon, etter leverandørens eget valg.
5.3. Livstidsgarantien gis på følgende vilkår:
5.3.1. Kunden varsler leverandøren om mangelen via e-post.
5.3.2. Kunden kobler fra og returnerer den defekte maskinvaren til leverandøren, for egen kostnad.
5.3.3. Leverandørens undersøkelse av den returnerte maskinvaren avslører at feil ikke er forårsaket av feil håndtering, lagring, testing, installasjon, feil bruk, forsømmelse, reparasjon, endring eller ulykke.
5.3.4. Kunden mottar og installerer den nye maskinvaren, for egen kostnad.
5.4. Livstidsgarantien gjør ikke:
5.4.1. Dekk til feil eller skader forårsaket av omstendigheter som kunden er ansvarlig for, inkludert uaktsom bruk eller bruk i strid med disse generelle vilkårene, brukermanualen, servicebeskrivelsen eller andre instruksjoner fra leverandøren.
5.4.2. Påfør hvis batteriet går tom for batteridrevet maskinvare. Kunden må enten bytte batteri eller maskinvare, avhengig av hva maskinvaren tillater.
5.4.3. Søk på tredjeparts maskinvare.
6. Priser og betalingsbetingelser
6.1.
Betalingsbetingelsene er pr. 14 dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling. Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.  Administrasjonsgebyr er for tiden kr 45,- pr. faktura. Totalkostnaden inklusiv merverdiavgift for kjøpet vil fremkomme på faktura. Enkelte produkter medfører tilleggskostnader, se øvrige betingelser. Alle priser justeres én gang i året. Frakt tilkommer ved bestilling av hardware.
6.2.
Total Kontroll AS er berettiget til å kreve gebyr ved forsinket betaling. Ved ytterligere purringer påløper i tillegg gebyrer i henhold til forskrifter til inkassoloven.
6.3.
Dersom betaling ikke er mottatt innen forfall, og heller ikke senest 14 dager etter at Total Kontroll AS har gitt skriftlig påkrav, er Total Kontroll AS berettiget til straks · å si opp Avtaleforholdet med umiddelbar virkning, jf. punkt 11. · å kreve betaling for alle utestående ytelser · å kreve erstatning for sitt tap i anledning betalingsmisligholdet
6.4.
Kunden kan ikke motregne med krav Kunden mener å ha mot Total Kontroll AS med mindre kravet er skriftlig erkjent eller rettskraftig avgjort ved dom eller forlik.
6.5.
Faktura sendes pr. EHF eller post med mindre annet er avtalt.
6.6.
Alle våre produkter og tjenester faktureres ca. 1-2 uker etter mottatt bestilling, med mindre annen skriftlig avtale foreligger.
6.7. Ved ikke hentet forsendelse vil frakt faktureres kunde ved ny utsendelse.
7. Firmaopplysninger/personopplysninger
7.1.
Vi behandler i utgangspunktet bare firmaopplysninger/personopplysninger som oppgis til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deres firma. Vi vil ikke videreformidle dine firma- og personopplysninger til andre aktører.
7.2. Prisregulering
7.2.1.
Terminbeløpet kan fra og med 1. juli hvert år uten varsel reguleres i henhold til Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks. Total Kontroll AS har videre rett med 2 – to– måneders varsel å endre prisene dersom dette er nødvendig for å dekke inn ekstraordinære kostnadsøkninger.
8. Ansvar og begrensninger
8.1.
Total Kontroll AS er ikke ansvarlig for noen form for direkte eller indirekte tap eller følgeskader, herunder, men ikke begrenset til, tap av tid eller fortjeneste.
8.2.
Det ansvar Total Kontroll AS kan påføres etter gjeldende avtale og for øvrig etter norsk lov, er dekket av Total Kontroll AS’ ansvarsforsikring. Total Kontroll AS’ samlede ansvar for både person og eiendomsskade er under enhver omstendighet begrenset til kr. 50 000 per skadetilfelle. 
8.3.
Kunden plikter å ikke benytte enheten eller dens muligheter i strid med norsk lov, lov i annet land hvor kunden har medbrakt utstyret, eller
personopplysningslovens bestemmelser. Kunden plikter likeledes å påse at andre ikke gis anledning til slik bruk. Brudd på denne bestemmelsen anses som vesentlig mislighold, jf. punkt 10.
9. Tvister
9.1.
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Løses ikke saken i minnelighet avtales Bergen forliksråd og Bergen tingrett som verneting for alle tvister som måtte utspringe av avtale i henhold til denne ordrebekreftelse..
10.Opplysninger gitt på våre hjemmesider
10.1.
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på våre hjemmesider, vår markedsføring eller på annen måte.
11. Oppsigelse
11.1.
Avtaleforholdet kan sies opp skriftlig innen 3 – tre – måneder før utløp av Avtaleperioden. Oppsigelsen innebærer at Avtaleforholdet opphører etter Avtaleperiodens utløp. Dersom avtalen er forlenget etter bestemmelsen i pkt. 3.3 opphører Avtaleforholdet etter 12 måneders periodens utløp.
11.2.
Total Kontroll AS har rett til å si opp Avtaleforholdet med øyeblikkelig virkning dersom det ikke foreligger godkjent kredittkontroll.
11.3.
Ved opphør av produktet har Total Kontroll AS rett til å si opp Avtaleforholdet med 30 dagers varsel.
11.4.
Kunde som har rabatter hos en av Total Kontroll AS sine samarbeidspartnere gjennom Avtaleforholdet, mister rabattene ved opphør av Avtaleforholdet.
11.5
Dersom kunde ønsker å si opp avtalen innenfor avtaleperioden vil kunde bli fakturert for utestående avtaleperiode. Total Kontroll AS har krav på betaling ut avtaleperiode, dette uavhengig om Kunden benytter seg av tjenesten eller ikke
12. Mislighold
12.1.
Begge parter kan si opp Avtaleforholdet med umiddelbar virkning ved vesentlige mislighold. Konsekvensene av vesentlig mislighold reguleres av bakgrunnsretten herunder rett til erstatning mv, med de begrensninger i Total Kontroll AS sitt ansvar som følger av pkt. 7
13. Force majeure
13.1.
Ved force majeure suspenderes Total Kontroll AS’ forpliktelser i henhold til Avtaleforholdet. Som force majeure anses hendelser i denne sammenheng forhold som er utenfor Total Kontroll AS’ kontroll, herunder feil, skade, service, ettersyn eller reparasjon på sambandsanlegg, svikt i bredbåndsnettet, krig, naturkatastrofe, lynnedslag, brann, streik, lockout og andre arbeidskraftforstyrrelser og hendelser som medfører plutselig eller uforutsett stort frafall av personell.
13.2.
Total Kontroll AS forplikter seg til så raskt som mulig å gi kunden melding om force majeure hendelser. Kundens forpliktelser i henhold til Avtaleforholdet suspenderes i den periode Total Kontroll AS’ forpliktelser er suspendert, dog slik at kortvarig force majeure tilfeller ikke gir kunden adgang til å kreve reduksjon i prisen.
14. Rettigheter og forpliktelser ved opphør av Avtaleforholdet
14.1.
Total Kontroll AS’ ansvar for lagring av data opphører ved opphør av abonnementsperiode. Kunden har ansvaret for å oppbevare data etter opphør av abonnementsperiode
15. Forbrukerforhold  14.1.
I forbrukerforhold vil forbrukerkjøpslovens ufravikelige bestemmelser supplere og eventuelt tre i stedet for bestemmelser i Generelle Vilkår som er i strid med forbrukerkjøpsloven.
16 Databehandling
16.1
Kunden er behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven for alle personopplysninger som behandles av Total Kontroll AS via Tjenestene. Kunden er selv ansvarlig for til enhver tid å ha lovlig og tilstrekkelig behandlingsgrunnlag for personopplysninger som behandles via den aktuelle Tjenesten. Ved bruk av Total Kontroll AS produkter og Tjenester vil det kunne genereres opplysninger og annen data som er anonyme. Disse anonymiserte opplysningene og dataene er Total Kontroll AS sin eiendom. Total Kontroll AS har rett til å overføre anonymiserte opplysninger til tredjeparter.
17. Gebyr for tapt enhet/ manglende retur av enhet/ bytte av enhet eller batteri
17.1 Ved tap/erstatning av en enhet eller manglende retur av enhet i forbindelse med oppsigelse av avtalen for produktet JobBox Triplog tilkommer det et gebyr til kunden på kr 1990 per enhet.
17.2 Ved tap/erstatning av en enhet eller manglende retur av enhet i forbindelse med oppsigelse av avtalen for produktet JobBox Utstyrskontroll Bluetooth tilkommer det et gebyr til kunden på kr 990,- per enhet. Når produktet JobBox Utstyrskontroll – Bluetooth sporingsbrikker er tom for batteri vil Total Kontroll AS sende kunden nytt batteri/ny enhet automatisk. Kunden vil bli fakturert etter gjeldene priser
17.3 Ved tap/erstatning av en enhet eller manglende retur av enhet i forbindelse med oppsigelse av avtalen for produktet JobBox Utstyrskontroll GPS tilkommer det et gebyr til kunden på kr 1990,- per enhet. Når produktet JobBox Utstyrskontroll – GPS sporingsbrikker m/simkort er tom for batteri er Kunde selv ansvarlig for å bytte batteri. Varsling om lavt batteri gis via kundeportal på www.jobbox.no
17.4 Ved tap/erstatning av en enhet eller manglende retur av enhet i forbindelse med oppsigelse av avtalen for produktet JobBox – Registreringsbrikke (Oversiktsliste) tilkommer det et gebyr til kunden på kr 990 per enhet. Dette gjelder ikke dersom enhet er kjøpt ut. Når produktet JobBox – Registreringsbrikke (Oversiktsliste) er tom for batteri er Kunde selv ansvarlig for å bytte batteri. Varsling om lavt batteri gis via kundeportal på www.jobbox.no
17.5 Ved tap/erstatning av en enhet eller manglende retur av enhet i forbindelse med oppsigelse av avtalen for produktet JobBox – Registreringsterminal (Oversiktsliste) tilkommer det et gebyr til kunden på kr 1990 per enhet. Dette gjelder ikke dersom enhet er kjøpt ut. Når produktet JobBox – Registreringsterminal (Oversiktsliste) er tom for batteri er Kunde selv ansvarlig for å bytte batteri. Varsling om lavt batteri gis via kundeportal på www.jobbox.no

 

TOTAL KONTROLL AS PRODUKTVILKÅR

 1. Bistand til søknad om mesterbrev
  1.1.
  Ved bistand til søknad om mesterbrev har vi en behandlingstid på 4-12 uker fra all nødvendig dokumentasjon foreligger hos Total Kontroll AS. Nødvendig dokumentasjon er: utfylt sjekkliste, utfylte skjema med tilhørende vedlegg etterspurt i skjema: modul1, modul 2 og modul 3.. Dersom kjøper ikke har sendt inn nødvendig dokumentasjon innen 12 måneder, bortfaller retten til utført tjeneste eller refusjon av kostander. Total Kontroll kan ikke holdes ansvarlig for originale dokumenter som sendes til oss, send derfor kopier. Det vil tilkomme en et behandlingsgebyr på kr 15 000.- fra mesterbrevnemnda i tillegg til faktura fra Total Kontroll AS. Ved ett eventuelt avslag kan Total Kontroll AS bistå med utarbeidelse av klagesøknad, dette mot en ekstra kostnad.
  1.2 Tjenesten inkluderer ikke utarbeidelse av forretningsplan, utarbeidelse av budsjett og utarbeidelse av enkel markedsplan uten markedsanalyse. Tjenesten kan kjøpes av Total Kontroll AS som en ekstratjeneste om kunde har behov for dette
  2.Oppsett av Kvalitets- og HMS-system/ Gjennomgang av Kvalitets- og HMS-system
  2.1. Tjenesten forutsetter at kjøper tildeler oss nødvendig informasjon. Oppsett av HMS/Kvalitetssystem – systemet utføres i form av dialog over telefon. Dersom kjøper ikke stiller til avtalt time, eller melder forfall 24t før avtalt tid, vil kjøper bli fakturert for en konsulenttime, for tiden 1290,- eks. mva. ved ny avtale om oppsett. . Dersom kjøper ikke benytter seg av avtalt produkt innen 12 måneder, bortfaller retten til utført tjeneste eller refusjon av kostnader. Deres bedrift er selv ansvarlig for at HMS – systemet og kvalitetssystemet er i henhold til bedriftens drift og virksomhet. Oppsett av kvalitetssystem og/eller hms/internkontroll blir utført på grunnlag av Total Kontroll AS sitt styringssystem.
  3. Bistand til søknad om sentral godkjenning / lokal godkjenning (vilkår gjelder også pkt. 9-1 og 9-2)1.1
  3.1.
  Ved bistand til søknad om sentral godkjenning har vi en leveringstid på 1-5 uker, fra nødvendig dokumentasjon foreligger hos Total Kontroll AS. Nødvendig dokumentasjon er: fakta om bedriften, bedriftens samlede kompetanse, referanseprosjekter, arbeidsavtaler knyttet til faglig ledelse samt revisjonserklæring. Dersom kjøper ikke har sendt inn nødvendig dokumentasjon innen 12 måneder, bortfaller retten til utført tjeneste eller refusjon av kostnader. Total Kontroll AS kan ikke holdes ansvarlig for originale dokumenter som sendes inn. Send derfor kopier. Det vil komme en årlig avgift fra Direktoratet for byggkvalitet for tiden kr. 3 100,- for å inneha sentral godkjenning.
  4. Bistand til søknad om sentral godkjenning (ny søknad – førstegangssøknad)
  4.1.
  Ved bistand om søknad om sentral godkjenning, vil Total Kontroll AS søke bistand i den avtalte tiltaksklasse, samt søke om inntil 3 godkjenningsområder om ikke annen skriftlig avtale foreligger. Skal det søkes om flere godkjenningsområder enn avtalt vil det tilkomme kostander på kr 700,- for hvert ekstra godkjenningsområde. Total Kontroll AS behandler søknaden utifra de innsendte referanseprosjektene som kjøper har levert til Total Kontroll AS.
  5. Bistand til søknad om sentral godkjenning (fornyelse av sentral godkjenning)
  5.1.
  Ved bistand til fornyelse av sentral godkjenning vil søknaden utarbeides ihht den eksisterende godkjenning, og det vil søkes om tilsvarende godkjenningsområder og tiltaksklasser. Skal det søkes om utvidelse av den eksisterende godkjenning vil det tilkomme kostander på kr 700,- for hvert ekstra godkjenningsområde.
  6.Sentral godkjenning, ekspressbehandling av søknad (tilleggstjeneste til alle produkter som innebærer søknad om sentral godkjenning)
  6.1
  Ved bestilling av ekspressbehandling vil vi starte søknadsprosessen senest 48 timer etter bestilling, gjelder vanlige virkedager. Dette forutsetter at vi mottar alle referanseprosjekter innen denne tiden. Dersom vi mottar mangelfull informasjon vil vi opplyse om dette innen 48 timer. For hver gang det er nødvendig å innhente manglende opplysninger fra ditt firma, påfølger ny 48 timers regel. Ekspressbehandling gjelder kun behandlingstiden hos Total Kontroll AS.
  7. Bistand til søknad om HMS – kort
  7.1
  Ved bistand til søknad om HMS-kort, har vi en leveringstid på 4-8 uker fra nødvendig dokumentasjon foreligger hos Total Kontroll AS. Nødvendig dokumentasjon er: fullmakt fra bedriften, kopi av legitimasjon, bilde etter angitt standard og signatur på alle som skal registreres. Deres selskap må påse at alle opplysninger som er beskrevet i vedlagt sjekkliste for HMS-kort er korrekt utfylt og at alle er innmeldt i de aktuelle registre. Dersom kjøper ikke har sendt inn nødvendig dokumentasjon innen 12 måneder, bortfaller retten til utført tjeneste eller refusjon av kostnader.
  8. Etablering av aksjeselskap
  8.1
  Ved bistand til etablering av aksjeselskap følger vi minimumskravene. Bistand utover disse blir fakturert pr konsulenttime, for tiden kr. 1290,- eks. mva.
  9. Overflytting av produkter/endring i kundeopplysninger
  9.1.
  Ved endringer i kundeopplysninger og/eller overflytting av produkter skal dette være utført hos Total Kontroll AS innen 3 uker etter avtaleinngåelse.
  10. Bistand til byggesøknad
  10.1.
  Leveringstid av byggesøknad til kommune er på 1-2 uker etter klagefrist på nabovarsler er utløpt. Ved kjøp av nabolister og situasjonskart fra kommunen, blir dette beløpet fakturert direkte til kunde fra kommune etter gjeldende satser. Vi utfører bistand til selve utfyllingen av byggesøknaden og dekker ikke gebyrer og avgifter fra kommune. Kunden forplikter seg til å videreformidle all dokumentasjon til Total Kontroll AS som kunden mottar i forbindelse med hele byggesøknaden. Dokumentasjonen må sendes oss innen 10 virkedager etter datert vedtak.

10.2 Tjenesten inkluderer ikke utarbeidelse av situasjonsplan og endringer i tegninger. Dette kan kjøpes hos Total Kontroll AS som en ekstra tjeneste. Ved behov for kjøp av kartgrunnlag hos kartverket i forbindelse med utarbeidelse av situasjonsplan vil kunde faktureres kr: 2490,-  
11. HMS-håndbok
11.1.
Leveringstid er 1-2 uker etter all nødvendig informasjon foreligger Total Kontroll AS. Ved bestillinger over 10 stk. bøker kan leveringstid være opp til 4 uker. Alle HMS-håndbøker tilpasses hver enkel bedrift etter mottatt informasjon fra kunden. Dersom utfyllingsskjema ikke returneres innen 8 uker etter salgsdato forbeholder vi oss retten til å sende ut HMS-bøker uten tilpassing av bedriftens informasjon. HMS-håndbok er en tjeneste som inngår i en abonnementsavtale med årlig oppdatering av innhold som løper inntil skriftlig oppsigelse inngis. Oppsigelse av abonnementet må skje skriftlig innen utgangen av oktober hvert kalenderår. Årlig oppdatering sendes ut i løpet av desember, og er for tiden; kr. 490,- og inkluderer én bok, kr. 290,-/stk. for to til 10 bøker og kr. 249,-/stk. for 11 eller flere bøker. Dersom årlig oppdatering av firmaopplysninger ikke er oss i hende senest innen 1. desember hvert kalenderår, vil disse sidene forbli uendret.
12. Oppmelding til teoretisk og/eller praktisk eksamen (fagbrev)
12.1.
Dersom kandidaten tidligere har gjennomført eksamen og vil forbedre karakteren tilkommer et gebyr på for tiden kr. 1000,-
13.JobBox
13.1.
Produktvilkår for Total Kontroll AS sitt produkt JobBox (omfatter også tildigere produkter JobBox Basic og Jobbox Pro)
13.2. Avtalens omfang
13.2.1
Denne avtalen gir kunden rett til bruk av produktet JobBox i avtaleperioden for det oppgitte antall ansatte i de virksomheter som omfattes av avtalen.
13.2.2 Bruk av produkter fra Total Kontroll AS skal til enhver tid skje i henhold til de betingelser som fremgår av denne avtalen, brukervilkår, samt opplysninger oppgitt i tilbud og kundens bestilling.
13.2.3.
Avtalen kan ikke overføres til en tredjepart, uten etter skriftlig samtykke fra Total Kontroll AS.
13.2.4
Ved kjøp av JobBox tildeles kjøper en lisensdato. Lisensdatoen er den datoen bekreftelse av kjøp om JobBox ble inngått(enten på SMS, mail, fax, eller signert kontrakt)
13.3. Produktet
13.3.1.
Jobbox er web-basert prosjektstyringsverktøy som blant annet inneholder et kvalitetssystem, timeregistreringssystem internkontroll/hms system, personalverktøy.
13.3.2.
Kunden har tilgang til jobbox.no med tilhørende brukerlisenser som fremgår av avtalen og kundens bestilling via SMS, epost, signert papirkontrakt eller via bestilling på jobox.no.
13.3.3.
Ved opprettelse av kundeforholdet skal kunden utpeke en intern administrator for systemet. Den som hos kunden er tillagt rollen som administrator har full tilgang til kundens opplysninger, og er den som tildeler og kontrollerer tilgangen til de øvrige brukere i kundens organisasjon.
13.3.4.
Produktet inkluderer support på opptil 5 timer pr år. Tid utover dette faktureres pr påbegynte time med kr 790,-. Support ytes kun til brukere hos kunden som er tildelt rollen som administrator, om ikke annet er avtalt. Supporten dekker generelle spørsmål innenfor systemet. Hjelp til å lage egne sjekklister og maler kan bestilles som en ekstra tjeneste hos Total Kontroll AS.
13.3.5.
Produktet inkluderer nødvendig teknisk kundestøtte i forbindelse med pålogging og bruk av produktet. Teknisk brukerstøtte gis via telefon eller fjernstyring. Med mindre annet er særskilt avtalt med kunden, har alle kundens brukere rett til å melde inn behov om teknisk brukerstøtte.
13.3.6.
Det blir tatt sikkerhetskopi av alle data som kunden oppbevarer hos Total Kontroll AS. Det oppbevares løpende sikkerhetskopi for de siste 7 dager. Kunden er selv ansvarlig for lagring og sikkerhetskopiering av data som kunden lagrer lokalt hos seg.
13.3.7.
En utfyllende beskrivelse av produktet er tilgjengelig på www.totalkontroll.no
13.4. Brukerbegrensninger
13.4.1. Den enkelte kunde plikter å oppgi korrekt antall ansatte ved oppstart av avtalen, og skal videre melde ifra skriftlig om endringer i antallet ansatte i løpet av avtaleperioden. Tilgang til systemet gis kun for ansatte tilknyttet kundens virksomhet. Hver enkelt bruker identifiseres i systemet gjennom en individuell registrering.
13.4.2. Det er ikke adgang til å opprette tilgang for brukere utenfor kundens egen organisasjon om ikke annet er skriftlig avtalt.
Kunden plikter å sikre at produktet eller deler av dette, ikke skal kopieres eller på annen måte gjøres tilgjengelig for tredjeparter som ikke omfattes av avtalen.
13.5. Tilgjengelighet
13.5.1. Total Kontroll AS sitt produkt jobbox.no vil normalt være tilgjengelig alle dager i tidsrommet 00.00 til 24.00.
13.5.2. Total Kontroll AS sitt sentralbord er åpent for mottak av supportsaker innenfor normal kontortid. Sentralbordets åpningstider publiseres på https://www.totalkontroll.no/kontakt-oss/
Supportsaker kan sendes til Total Kontroll AS hele døgnet pr. epost eller via egen tilbakemeldingsfunksjon i produktet.
13.5.3. Dersom det oppstår feil utenfor normal arbeidstid, vil feilretting påbegynnes neste arbeidsdag. Utilgjengelighet som følge av vedlikehold vil så langt det er mulig foretas utenfor normal arbeidstid
13.6. Tekniske systemkrav
13.6.1. Produktet kan benyttes med operativsystemer og nettlesere som er mest vanlige i markedet til enhver tid. Fullstendig oversikt over systemkrav publiseres på https://jobbox.app/systemkrav/
13.6.2. Endringer i systemkrav som kan påvirke kundens bruk av systemet varsles med minimum 30 dagers varsel.
13.7. Priser og betalingsbetingelser
13.7.1. Produktet har en månedlig avgift per brukerlisens for bruk, vedlikehold og support. I
tillegg kommer pris for eventuell lagring av kundens data som overstiger 1 GB pr brukerlisens, og eventuelle SMS kostnader dersom kunden ønsker å varsle sine ansatte via SMS. Kunden vil varsles når grensen for avtalt lagringsmengde er nær. Kunden må skriftlig bekrefte avtale om økt lagringsmengde.
13.7.2. Nødvendig teknisk brukerstøtte i forbindelse med pålogging og bruk av produktet inngår i abonnementet. Ved feilsituasjoner meldt til Total Kontroll AS sin tekniske brukerstøtte som er forårsaket av kundens brukere, kundens infrastruktur eller tredjeparts leverandører som kunden benytter, kan Total Kontroll AS fakturere kunden for den tid som går med til feilsøking og utbedring av feilen.
13.7.3. Gjeldende priser for datalagring og betalbar teknisk brukerstøtte publiseres på www.jobbox.no.
13.7.4. Alle priser justeres én gang i året.
13.7.5. Total Kontroll AS fakturerer hovedlisensen og alle produkt- og brukerlisenser forskuddsvis én gang hvert år for kommende avtaleperiode (12 måneder). Total Kontroll AS fakturerer lisenskostnaden pr. bruker pr. måned forskuddsvis én gang hvert år. Kunden vil motta den årlige fakturaen den måneden kunden har lisensdato. Ved bestilling av flere brukerlisenser vil kunden faktureres for antall bestilte lisenser for 12 måneder. Brukerlisenser som er bestilt i etterkant av hovedavtale vil også faktureres for nye 12 måneder sammen med hovedlisens, men allerede betalt periode vil da trekkes fra på den årlige fakturaen. Betingelser vedrørende brukerlisenser inngått ved kjøp av JobBox vil da også gjelde disse brukerlisensene, dette gjelder også bindingstid. Eventuelle endringer i løpet av avtaleperioden som medfører krav om tilleggsbetaling, f.eks. økning i antall ansatte eller økt lagringsmengde, faktureres fortløpende.
13.7.6. Betalingsbetingelsene er pr 14. dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling.
13.8. Eiendomsrett
13.8.1.
Total Kontroll AS har opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter til databasen og innhold som omfattes av denne avtalen og som leveres av Total Kontroll AS.
13.8.2.
Kunden og kundens brukere har ikke rett til å kopiere innholdet i systemet jobbox.no utover det som er nødvendig for bruk av systemet, uten etter skriftlig samtykke fra Total Kontroll AS.

13.9. Varighet/avtaleperiode
13.9.1.
Avtaleforholdet begynner å løpe fra kunde har bekreftet kjøp på SMS, epost eller ved signert avtale

13.9.2 Avtaleforholdet har en varighet på 12 måneder
13.9.3 Ved bestilling av ekstra/nye lisenser vil hver lisens får en bindingstid/avtaleperiode på 12 md. fra kjøpsdato.
13.10. Personvern
13.10.1.
Total Kontroll AS vil registrere informasjon om den enkelte bruker som grunnlag for tilgangskontroll, statistisk måling og analyse for å forbedre nettstedets og produktets funksjonalitet, samt for regnskaps- og faktureringsformål. Opplysningene vil også kunne benyttes for å gi informasjon om aktuelle kurs og produkter som tilbys av Total Kontroll AS. Total Kontroll AS lagrer følgende informasjon om sine kunder; informasjon som er avgitt i forbindelse med avtaleinngåelsen, samt senere informasjon om tjenester og produkter som kunden bestiller. Opplysningene benyttes som grunnlag for oppfyllelsen av avtalen, herunder fakturering og regnskapsførsel. Total Kontroll AS registrerer og lagrer videre kundeinformasjon, herunder personopplysninger i forbindelse med henvendelser til fagsupport. Opplysningene oppbevares for å benyttes som referanse for det tilfelle kunden og kundens brukere på et senere tidspunkt igjen anmoder om fagsupport og benyttes for å yte en best mulig tjeneste. Opplysningene vil også kunne benyttes for å gi informasjon om aktuelle kurs og produkter som tilbys av Total Kontroll AS. Total Kontroll AS vil oppbevare opplysninger om Kunden også etter utløpet av Avtalen med tanke på senere fornyelse av abonnementsforholdet, og for utsendelse av informasjon om Total Kontroll AS’ produkter og tjenester.
13.11. Databehandling
13.11.1.
I den utstrekning systemet gjør det mulig for kunden å lagre egne opplysninger hos Total Kontroll AS, vil dette innebære at Total Kontroll AS ved oppbevaring av personopplysninger for kunden opptrer som en databehandler. Kunden er ansvarlig for at behandlingen av opplysningene er i henhold til gjeldende lovgivning.Det er kundens ansvar å signere en datebehandleravtale med Total Kontroll AS da vi behandler opplysninger på vegne av kunde. Denne avtalen kan signeres via jobbox.no/Privacy/DataUseAgreement
13.11.2.
Total Kontroll AS bekrefter med dette at de personopplysninger som kunden lagrer i systemet ikke vil behandles på annen måte enn det som er nødvendig for oppfyllelse av avtalen med kunden. Personopplysningene skal ikke overlates til andre uten at dette er skriftlig forhåndsgodkjent av kunden. Total Kontroll AS forbeholder seg likevel retten til å bruke underleverandør til datalagring. De samme kravene til databehandling vil i så fall gjelde også for Total Kontroll AS sine underleverandører.
13.11.3.
Total Kontroll AS skal gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved behandling av personopplysninger for å sikre mot at uvedkommende får innsyn i opplysningene og for å beskytte mot utilsiktet endring av opplysningene. Videre er forbindelsen til systemet kryptert, slik at informasjon som sendes til og fra systemet vil være utilgjengelig for tredjeparter.
13.11.4.
Total Kontroll AS skal behandle alle data i samsvar med kravene i den til enhver tid gjeldende lovgivning.
13.11.5.
Ved opphør av avtaleforholdet med kunden, vil Total Kontroll AS på forespørsel gjøre kundens egne lagrede data i systemet tilgjengelig for kunden i 1 mnd. Dette vil kunne medføre ekstra kostnader for kunden. Etter 2 måneder vil all data som ligger lagret på den enkelte kunde bli rutinemessig slettet.
13.12. Ansvar
13.12.1.
Total Kontroll AS er ikke ansvarlig for feil i databaser og funksjoner eller for opplysninger gitt i forbindelse med fagsupport.
13.12.2.
Total Kontroll AS er heller ikke ansvarlig for følger av abonnementets utilgjengelighet.
13.12.3.
Feil eller mangler gir ikke grunnlag for krav om prisavslag, erstatning eller andre sanksjoner mot Total Kontroll AS. Dette gjelder også feil eller mangler i dokument maler fra JobBox. Dokument maler i JobBox er et forslag som må tilpasses kundens virksomhet, og ikke en fasit.
13.12.4.
For å sikre kvaliteten på systemet bør eventuelle feil som kunden blir oppmerksom på meldes til Total Kontroll AS så snart som mulig.
13.13. Mislighold
13.13.1.
Total Kontroll AS har rett til umiddelbart å si opp avtalen dersom kunden eller kundens brukere misligholder abonnementet. Opphør av avtalen medfører at tilgangen til jobbox.no blir sperret. På samme tidspunkt opphører tilgangen til fagsupport.
13.14. Tilleggsprodukter og lisenser
13.14.1 Oversettingslisens i dokumenter/sjekklister
13.14.1a.
Oversettingslisen omfatter én lisens pr. bruker. Gjeldende pris oppgitt under “kjøp lisenser” på jobbox.no er eks. mva. pr. md. pr. lisens. og gir bruker tilgang til å bruke Google oversettelse til å oversette innhold i sjekklister og dokumenter til foretrukket språk innenfor det som er tilgjengelig av språk i JobBox.
13.14.1b
Ved unormalt høyt bruk av språkoversettelse vil Total Kontroll AS kontakte kunde om det høye forbruket. Dersom forbruket ikke normaliseres etter advarsel fra Total Kontroll AS vil tilgangen til språkpakken for de gjeldene lisensene opphøre. Dersom kunde har behov utover det som ansees som normalt bruk, kan en ekstra avtale tegnes.
13.14.1c
Total Kontroll AS er ikke ansvarlig for oversettelsen av alle dokumenter som oversettes gjennom systemets Google translate funksjon.
13.14.2 Ekstra bedriftsprofil
13.14.2a.
Ekstra bedriftsprofil gir deg mulighet til å velge én eller flere selskapsnavn på utskrift av dokumenter. Dokumenter relatert til HMS og internkontroll vil alltid få bedriftens hovedprofil. Dokumenter relatert til prosjekter vil få gjeldende profil som kan velges individuelt pr. prosjekt. Ekstra bedriftsprofil er ikke ment som erstatter for to fullverdige systemer, men som et supplement ett system med flere muligheter ved spesielle behov.
13.14.2b. Ekstra bedriftsprofiler omfatter én lisens pr. profil etter gjeldende priser oppgitt under “kjøp lisenser” på jobbox.no og er eks. mva. pr. år. Produktet har en bindingstid på 12 måneder og fornyes automatisk ved hovedlisens, ref. pkt. 13.7.5. Ved oppsigelse vil ekstra bedriftsprofiler bli deaktivert for bruk på nye prosjekter.
13.14.3 SMS-lisens
13.14.3a.
SMS-lisens gir bedriften mulighet til å benytte SMS-utsendelser som en del av funksjoner som er tilgjengelig i JobBox. Når SMS-lisens er aktiv belastes kunden for bruk pr. SMS utsendelse. En SMS kan maksimalt bestå av 160 tegn. Hvis man sender en melding med flere tegn enn dette telles dette som flere tekstmeldinger. Pris pr. SMS er oppgitt under “kjøp lisenser” på jobbox.no og er eks. mva. Pris justeres årlig iht. satser fra vår SMS leverandør. Ved SMS utsendelser til andre land enn Norge kommer et tillegg pr. SMS på kr. 0,30 eks. mva.
13.14.3a. Bruk faktureres fortløpende ved neste hovedlisens. Dersom bruk overstiger kr. 200 eks. mva. forbeholder vi oss retten til å kunne fakturere før hovedlisens. Ved avslutting av tjeneste vil utestående bruk faktureres.

 

 

 1. JobBox TripLog

14.1 Omfang

Tjenestevilkår gjelder for hovedproduktene JobBox TripLog med tilleggsprodukter. Herunder produktene  Live-map ,Ekstra sjåførlisens, GPS-enhet og kjøretøyabonnement.

De definisjoner som fremgår i Generelle avtalevilkår samt pkt 13 (JobBox) med underpunkter gjelder tilsvarende her.

Hvert abonnement utgjør en Tjeneste. Oppsigelse av ett abonnement er dermed oppsigelse av en Tjeneste.

JobBox Triplog er for bilen din en abonnementstjeneste der en bil kan kobles til internett (“Tjenesten”). Tjenesten tilbyr tilgang til bilstatusfunksjonalitet. Fra tid til annen kan tredjeparts tjenester også signeres ved å inngå avtaler med Total Kontroll AS sine partnere.

Nedenfor blir brukere som inngår i denne avtalen referert til som “Bruker”. En personbil eller lett lastebil (N1) som kan kobles til tjenesten kalles samlet “bil” og føreren av en bil koblet til tjenesten kalles “sjåfør”.

14.2 Total Kontroll sitt tilskudd av tjenesten

For å bruke tjenesten må en JobBox TripLog GPS-enhet (“maskinvaren”) være koblet til en bil, og JobBox TripLog programmvaren (www.jobbox.no) må benyttes via din PC,mobil eller nettbrett.

Bilen må være utstyrt med en diagnostisk port, OBDII, dersom bilen ikke har dette benyttes strømuttak i 12V fra sigaretttenner. JobBox TripLog-tjenesten opererer innenfor EU / EØS. JobBox TripLog benytter seg av simkort fra truphone. På på grunn av tekniske begrensninger, kan ikke tjenesten brukes overalt.

Både maskinvaren og den mobile enheten der applikasjonen er installert, krever Internett-tilkobling for at tjenestene skal fungere. Tjenesten inkluderer data for maskinvare og bilkommunikasjon. Brukeren er ansvarlig for internettforbindelsen inkl. Internett-kostnader og datatrafikkavgifter som kreves for den mobile enheten der programvaren brukes. Videre er GPS-dekning nødvendig for posisjonsinformasjon.

14.3 Partnere

Programvaren spesifiserer samarbeidspartnere for Total Kontroll AS (“Partner”) som brukere fra tid til annen kan bli tilbudt å inngå avtaler med. Avtaler om partnertjenesten levert av Partner inngås direkte mellom brukere og partner, og Total Kontroll AS er ikke i noe tilfelle ansvarlig for partnertjenesten eller dens funksjoner, innhold osv.

14.4 Produktbeskrivelse

Avtaleforholdet omfatter kartposisjonering og eventuelt registrering av kjøreruter for det kjøretøy eller objekt GPS-enheten (”maskinvaren”) er plassert i, og som er skriftlig avtalt med Total Kontroll AS.

Kunden gis i Avtalen en ikke-eksklusiv rett til å benytte kartdata i systemet for egen bruk. Kunden kan laste ned, vise, lagre og skrive ut slike data for normal og egen bruk under formålet med Tjenesten. Enhver bruk utover dette er ikke tillatt.

Kunden plikter å ikke benytte Tjenesten eller dens muligheter i strid med norsk lov, lov i annet land hvor Kunden har tilgang til Tjenesten, eller personopplysningslovens bestemmelser. Kunden plikter likeledes å påse at andre ikke gis anledning til slik bruk. Brudd på denne bestemmelsen anses som vesentlig mislighold.

Total Kontroll AShar salgspant i GPS-enheten til sikkerhet for sitt krav på kjøpesum og omkostninger, jf. panteloven § 3-14 flg.

14.5 Bruke tjenesten

Brukeren forstår at tjenesten inneholder funksjoner som muliggjør tilgang til funksjonalitet og informasjon for tjenesten sammenkoblet med tjenesten. Total Kontroll AS har ingen forpliktelser eller ansvar for hvordan funksjonaliteten og informasjonen brukes av brukeren. Brukeren er ansvarlig for å informere bilføreren tilknyttet tjenesten om at bilen er koblet til tjenesten og betydningen av den.

Brukeren er ansvarlig for å ha rett til å inngå denne avtalen om tjenesten, installere tjenesten på den aktuelle bilen og at installasjonen av maskinvaren ikke bryter bilens regelverk. Brukeren må sørge for at sjåføren alltid før turen sjekker at maskinvaren er riktig installert og ikke har falt ut av posisjon, for eksempel på grunn av vibrasjonen i bilen under kjøring eller lignende.

Brukeren skal og være ansvarlig for å minne føreren om at de skal overholde alle lover og trafikkregler. Brukeren samtykker, og skal sikre at sjåføren samtykker i at tjenesten på ingen måte skal brukes i strid med lover og trafikkregler.

14.6. Betaling

Første faktura for abonnementet og etablering utstedes iht. Avtalen etter at enheten er sendt fra Total Kontroll AS.

Se punkt 4 under Generelle avtalevilkår.
Om faktura på tjenesten ikke betales har Total Kontroll AS rett til å stenge tilgang til tjenesten.
14.7. Samtykke

Brukeren samtykker og samtykker i at følgende personopplysninger også vil bli samlet inn og behandlet i forbindelse med bruken av tjenesten:

(I) detaljer om registreringsnummeret til bilen som skal kobles til tjenesten og

 1. II) kjøretøyinformasjon fra infotorg for å kunne koble bilen til tjenesten.

Når maskinvaren er installert i en bil, gir den bort bilstatusinformasjon som f.eks. GPS-data, kjøretøysdata, bensinnivå etc. (“Data”). Fra dagen for aktivering av tjenesten lagres gjeldende data. Brukeren kan avinstallere maskinvaren når som helst hvis brukeren ikke vil at dataene skal behandles.

14.8. Oppsigelse

Dersom GPS-enhet(er) ikke er kjøpt av Kunden men mottatt som gratis lån i abonnements-perioden, må GPS-enhet(er) leveres tilbake senest 14 dager etter endt abonnements-periode. Dersom enhet(er) ikke leveres tilbake vil kunden bli fakturert NOK 1990,- pr. enhet for å dekke verdien av tapt enhet(er). Kunden er økonomisk ansvarlig for enhet(er) inntil dette er returnert og mottatt av selskapet. Vi anbefaler derfor returforsendelse med sporing. Returforsendelse dekkes av kunden selv.
14.9 Dekning

Enheten fungerer i hele verden hvor det er kompatibelt mobilnett, men kartverket vil kunne ha begrensninger.

Enheten kan ikke benyttes utenfor EU/EØS-området med mindre dette er skriftlig avtalt med Total Kontroll AS. Dersom slik bruk oppstår har Total Kontroll AS rett til å fakturere Kunden for tilleggskostnader som påløper.

Lokale og geografiske forhold kan begrense GSM og GPS-dekningen som er nødvendig for produktets funksjonalitet.

14.10 Installasjon

Kunden er selv ansvarlig for at enheten blir riktig plassert og montert i det kjøretøy eller objekt som Avtaleforholdet gjelder for. Kunden skal selv teste enheten etter installasjon. Dette gjøres ved å kontrollere registreringer i grensesnittet for Tjenesten på internett(www.jobbox.no). Total Kontroll AS må kontaktes umiddelbart dersom enheten ikke fungerer. På forespørsel kan Total Kontroll AS fjernteste enheten.

Total Kontroll AS er ikke ansvarlig for konsekvenser av teknisk svikt ved enheten eller som følge av mangelfull registrering.

14.11 Service og vedlikehold

Månedsbeløpet inkluderer ikke eventuelt bytte av batteri i enheten.

Enheten skal kun benyttes i forbindelse med Tjenesten fra Total Kontroll AS. Kunden må behandle enheten i tråd med brukermanualen.

Service, vedlikehold og reparasjon på enheten skal kun foretas av Total Kontroll AS eller partnere autorisert av Total Kontroll AS. Kunden må straks kontakte Kundeservice hos Total Kontroll AS for å avtale levering av enheten dersom den er defekt eller skadet. Kunden betaler selv fraktkostnader.

Total Kontroll AS har ansvar for at enheten fungerer i Avtaleperioden når enheten er brukt på foreskrevet måte. Dette ansvaret gjelder kun dersom eventuelle inngrep er foretatt av person autorisert av Total Kontroll AS. Videre gjelder ikke dette ansvaret dersom behovet for utbedring er forårsaket av ytre forhold som Total Kontroll AS ikke er herre over. I slike tilfeller dekker Kunden selv utgiften ved utbedringen.

14.12 Frakopling og flytting av enheten til nye kjøretøy

Kunden kan flytte JobBox Triplog GPS-enhet til et annet kjøretøy. Det anbefales å kontakte Total Kontroll AS dersom en er usikker på fremgangsmåten ved bytte av GPS-enhet til nytt kjøretøy. Dersom GPS-enheten ikke settes riktig opp vil GPS-data kunne havne på feil bil. Dersom dette skjer kan vi være behjelpelig med å få dataen over på riktig kjøretøy, men det vil da påløpe gebyr etter til enhver tid gjeldende betingelser, dersom dette utføres av Total Kontroll AS.
14.13 Oppdatering av programvaren

Oppdatering av programvare er inkludert i abonnementsprisen.For å få de nyeste funksjonene må kunden i noen tilfeller kjøpe ny GPS-enhet.

Total Kontroll AS kan til enhver tid oppdatere Tjenesten med ny og/eller endret funksjonalitet, så lenge dette ikke vesentlig endrer funksjonsnivået i Tjenesten negativt.

14.14 Sletting av all data ved opphør av Avtaleforholdet – Kundens plikt til selv å sørge for eksport og videre lagring av data mv.

Total Kontroll AS sitt ansvar og rettighet for lagring av data generert eller opprettet via Tjenesten opphører ved opphør av Avtaleforholdet for Tjenesten. Kunden har selv ansvaret for å eventuelt eksportere og oppbevare data fra Total Kontroll AS før opphøret av Avtaleforholdet for Tjenesten. Dersom Total Kontroll AS etter Avtaleforholdets utløp skal ha rett og plikt til å lagre data generert eller opprettet via Tjenesten, må Kunden og Total Kontroll AS ha inngått egen avtale om datalagring for tiden etter opphøret av den aktuelle Tjenesten.

Sletting av data vil skje rutinemessig basert på til enhver tid gjeldende lagringsplikt for regnskapsopplysninger iht. Bokføringsloven. Dersom Kunden har behandlingsgrunnlag som resulterer i kortere eller lengre lagringstid må sletting iht. dette avtales skriftlig og separat med Total Kontroll AS

15. Årlig revisjon

15.1. Tjenesten forutsetter at kjøper tildeler oss nødvendig informasjon. Årlig revisjon av HMS/Kvalitets – systemet utføres i form av dialog over telefon. Dersom kjøper ikke stiller til avtalt time, eller melder forfall senere enn 24t før avtalt tid, vil kjøper bli fakturert for en konsulent-time, for tiden 1290,- eks. mva. ved ny avtale om revisjon. Dersom kjøper ikke avtaler tidspunkt for gjennomføring av revisjon innen 3 måneder fra Total Kontroll AS kontakter kjøper for gjennomføring av revisjon, vil Total Kontroll gjennomføre revisjon basert på dokumentasjon vi har tilgjengelig. Revisjon av kvalitetssystem og/eller hms/internkontroll blir utført på grunnlag av Total Kontroll AS sitt styringssystem.

Loading...